Certifikácia

Empty guilloches for school certificates

O certifikácií

Systémovým príspevkom k zabezpečeniu bezpečného a kvalitného zhotovenia komplexných stavieb a ich životnosti je zavedenie novej kategórie stavieb, a to „vyhradených stavieb“  v  právnom predpise: 

Zákon č. 201/2022 Z. z o výstavbe

Platnosť od: 07.06.2022

Účinnosť od: 01.04.2024

Z dôvodovej správy a relevantných ustanovení /napr. § 2 ods. 5)/ tohto zákona je zrejmé, že v prípade vyhradených stavieb ide o technologicky náročné budovy a inžinierske stavby alebo konštrukčne neobvyklé stavby, ktoré z hľadiska rozsahu a technológie stavebných prác a použitých stavebných výrobkov kladú zvýšené nároky na organizovanie výstavby a koordináciu činností vo výstavbe a na potrebné technické vybavenie.

Z dôvodu, aby zhotovovanie vyhradených stavieb mohli vykonávať len takí zhotovitelia stavieb, ktorí spĺňajú špecifikované kvalifikačné požiadavky a súčasne uplatňujú pri svojej činnosti správne manažérske systémy, boli navrhnuté schémy pre posudzovanie zhody s týmito požiadavkami, a to v materiáli:

Národný dokument. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb a požiadavky na systém manažérstva (ďalej len“ Národný dokument“)

Vlastníkom certifikačnej schémy je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), ktorý v tomto systéme plní aj úlohu Regulátora.

Priebeh certifikácie

Národný dokument, ktorého vlastníkom je ZSPS obsahuje originálne schémy procesov certifikácie, v Prílohe F a Prílohe G. Príloha F predstavuje schému procesu certifikácie pre stavebné firmy, ktoré spĺňajú všetky kvalifikačné požiadavky podľa Národného dokumentu, vrátane požadovaného počtu referenčných stavieb pre konkrétnu vyhradenú stavbu a Príloha G umožňuje získať certifikát pre stavebné firmy, ktoré v dobe podania žiadosti okrem počtu požadovaných referenčných stavieb spĺňajú všetky ostatne požiadavky podľa Národného dokumentu, Príloha B, a je predpoklad, že v priebehu 5 ročného certifikačného cyklu žiadateľ o certifikáciu aj túto požiadavku splní.

ZSPS vypracoval dokument Metodický návod pre akreditované certifikačné orgány na vykonávanie procesov podľa Národného dokumentu a súčasne aj metodický postup  pre stavebné firmy, ktoré majú záujem uchádzať sa o certifikáciu systému manažérstva podľa Národného dokumentu, aby mohli efektívnym spôsobom vypracovať potrebnú dokumentáciu pre tento systém manažérstva a harmonizovane postupovať pri stanovení efektívneho počtu svojich zamestnancov.

Vzor certifikátu

cert-4-10-23

Stiahnuť dokument

Národný dokument Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb. Požiadavky na systém manažérstva Rev. (3) stiahnete prostredníctvom linku, ktorý vám zašleme na váš email po vyplnení a odoslaní formulára nižšie.