Organizačná štruktúra – úlohy a činnosti

Beautiful shot of a Nuclear power station in Mochovce, Slovakia.

1. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) je podľa § 4 Zákona č. 201/2022 Z. z. orgánom štátnej správy vo výstavbe, ktorého pôsobnosť je definovaná podľa § 5 uvedeného zákona., pričom podľa § 5 ods. (1), písm. o) vykonáva dohľad nad certifikáciou systémov manažérstva generálnych zhotoviteľov vyhradených stavieb a podľa § 64 ods. (1), písm. c) do registra stavieb zapisuje zoznam certifikovaných generálnych zhotoviteľov stavieb.

Úlohy a kompetencie Úradu

Úrad má zo Zákona č. 201/2022 Z. z. najmä nasledujúce úlohy a kompetencie:

 1. v zmysle § 5 ods. (1), písmeno o) vykonáva dohľad nad certifikáciou systému manažérstva zhotovovania vyhradených stavieb generálnym zhotoviteľom vedie register generálnych zhotoviteľov držiteľov certifikátu systému manažérstva zhotovovania vyhradených stavieb;
 2. v zmysle Prílohy č. 4 k zákonu č. 201/2023 Z.z. ods. (4) zabezpečí sprístupnenie tohto dokumentu vždy v úplnom znení na svojom webovom sídle a v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zabezpečí zverejnenie informácie o sprístupnení Národného dokumentu a zmeny Národného dokumentu, ako aj o mieste zverejnenia;
 3. vykonáva dohľad nad dodržiavaním požiadaviek vyžadovaných certifikačnou schémou (Národný dokument) a to najmä vo vzťahu na generálnych zhotoviteľov a na základe zistení informuje regulátora;
 4. v zmysle § 64, ods. (1), písm. c) zapisuje do registra stavieb zoznam certifikovaných systémov manažérstva generálnych zhotoviteľov vyhradených stavieb;
 5. nominuje svojho zástupcu do kvalifikačného výboru a) trvale zabezpečuje, aby manažérsky systém zhotovovania vyhradených stavieb plnil požiadavky stanovené zákonom o výstavbe a jeho prípadnými zmenami;

2. Regulátor

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) – nezávislá organizácia zamestnávateľov, ktorá od roku 1990 združuje odborníkov a podniky všetkých veľkostí pôsobiacich v pozemnom a inžinierskom staviteľstve bez ohľadu na veľkosť a formu vlastníctva, ktorá je vlastníkom certifikačnej schémy.
Sídlo: Viedenská cesta 5 851 01 Bratislava

Úlohy a kompetencie Regulátora

 1. trvale zabezpečuje, aby manažérsky systém zhotovovania vyhradených stavieb plnil požiadavky stanovené zákonom o výstavbe a jeho prípadnými zmenami;
 2. riadi a zabezpečuje činnosť odborného orgánu, ktorým je Kvalifikačný výbor;
 3. vykonáva aktualizáciu certifikačnej schémy – Národného dokumentu na základe návrhu kvalifikačného výboru a so súhlasom Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR;
 4. prideľuje akreditovaným certifikačným orgánom registračné číslo certifikátu;
 5. dbá na jednotnosť a účinnosť certifikačného procesu a jeho zlučiteľnosť s európskymi pravidlami, národnou legislatívou a všeobecne záväznými predpismi.

3. Slovenská národná akreditačná služba

Podľa Zákona č. 201/2023 Z. z., príloha č. 4, ods. (4) návrh Národného dokumentu a návrh zmeny dokumentu predkladá reprezentatívne združenie zhotoviteľov stavieb (t. j. ZSPS) Slovenskej národnej akreditačnej službe na posúdenie formálnych náležitostí akreditačných požiadaviek ustanovených v národnom dokumente.

Úlohy a kompetencie SNAS

Slovenská národná akreditačná služba ako orgán verejnej moci uznaný vládou SR najmä:

 1. vykonáva akreditáciu certifikačných orgánov pre certifikáciu zhotoviteľov vyhradených stavieb
 2. vydáva osvedčenie o akreditácii certifikačnému orgánu, že je spôsobilý vykonávať certifikáciu spôsobilosti stavebných dodávateľov zhotovovať vyhradené stavby podľa tohto dokumentu.

Stiahnuť dokument

Národný dokument Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb. Požiadavky na systém manažérstva Rev. (3) stiahnete prostredníctvom linku, ktorý vám zašleme na váš email po vyplnení a odoslaní formulára nižšie.