Zoznam vyhradených stavieb

View of the highest skyscraper in Slovakia across the Apollo bridge in Bratislava

Príloha č. 4 k zákonu č. 201/2022 Z. z.

Vyhradené stavby

 1. Vyhradenými stavbami sú:
  1. jednopodlažná budova s možnosťou jedného medzipodlažia a s rozponom strešnej konštrukcie viac ako 30 m,
  2. viacpodlažná budova s výškou poslednej stropnej konštrukcie viac ako 32 m nad úrovňou terénu,
  3. viacpodlažná budova s rozponom nosnej konštrukcie viac ako 12 m, okrem strešnej konštrukcie s rozponom do 24 m,
  4. budovy alebo inžinierske stavby určené pre verejnosť, v ktorých sú zhromažďovacie priestory pre 1 200 a viac osôb, najmä budovy s koncertnými sálami, divadlá, budovy s priestormi slúžiacimi pre zábavu obyvateľstva, výstavné pavilóny alebo štadióny,
  5. budovy, v ktorých konštrukčnom systéme sú použité ako nosné prvky predpäté konštrukcie.

 2. Vyhradenými stavbami sú tieto inžinierske stavby:
  1. stavby diaľnic, rýchlostných ciest a výstavba nových úsekov ciest I. triedy v novom území,
  2. mosty na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy, mosty s rozpätím nosnej konštrukcie viac ako 30 m pri betónových prefabrikovaných nosných konštrukciách alebo viac ako 20 m pri ostatných typoch nosných konštrukcií a lávky s rozpätím nosnej konštrukcie viac ako 20 m,
  3. tunely,
  4. oporné a zárubné múry a protihlukové steny a násypy, zárezy a odrezy s výškou viac ako 10 m,
  5. koľajové a trolejbusové dráhy,
  6. lanové dráhy okrem lyžiarskych vlekov,
  7. pohybové plochy letísk,
  8. priehrady a iné vodné stavby na zadržiavanie vody s výškou viac ako 8 m nad najnižšou kótou základovej škáry alebo zadržiavaným objemom nad 1 mil. m3,
  9. nádrže čistiarní odpadových vôd nad 500 ekvivalentných obyvateľov,
  10. nádrže a silá s celkovou výškou viac ako 12 m nad úrovňou terénu alebo s rozponom viac ako 12 m alebo nádrže a silá slúžiace na uskladnenie výbušných hmôt a hmôt s vysokou horľavosťou, vrátane plynov,
  11. skládky nebezpečných odpadov,
  12. elektrické vedenia veľmi vysokého napätia a zvlášť vysokého napätia, ak nie je v tomto zákone uvedené inak,
  13. ostatné inžinierske stavby neuvedené v iných ustanoveniach tohto zákona s výškou viac ako 50 m nad úrovňou terénu alebo s rozponom nosných konštrukcií viac ako 12 m,
  14. stavby jadrových zariadení.

Stiahnuť dokument

Národný dokument Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb. Požiadavky na systém manažérstva Rev. (3) stiahnete prostredníctvom linku, ktorý vám zašleme na váš email po vyplnení a odoslaní formulára nižšie.