Normatívne odkazy

Architectural detail
Pri použití tohto Národného dokumentu, ktorý obsahuje požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľov pre zhotovovanie vyhradených stavieb – posudzovanie zhody, sú nevyhnutné ďalej uvedené dokumenty:
 • STN EN ISO 9001: 2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky
 • ISO 9001: 2015 Quality managements systems. Requirements.
 • STN EN ISO 14001: 2016 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie
 • ISO 14001: 2015 Environmental management systems. Requirements with guidance for use.
 • STN ISO 45001:2019 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s návodom na používanie.
 • ISO 45001: 2018 Occupational health and safety management systems. Requirements with guidance for use.
 • STN EN ISO/IEC 17000: 2022 Posudzovanie zhody. Slovník a všeobecne zásady. ( opravená verzia 2020-12).
 • ISO/IEC 17000: 2020 Conformity assessment. Vocabulary and general principles. Corrected version 2020 -12.
 • STN EN ISO/IEC 17021-1: 2018 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce auditovanie a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 1: Požiadavky.
 • ISO/IEC 17021-1: 2015 Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of system management. Part 1: Requirements.
 • STN EN ISO/IEC 17021-3: 2022 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce auditovanie a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 3: Požiadavky na kompetentnosť na auditovanie a certifikáciu systémov manažérstva kvality.
 • ISO/IEC 17021-3: 2017 Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of system management. Part 1: Competence requirements for auditing and certification of quality management system.
 • STN EN ISO/IEC 17030: 2022 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na značky zhody tretej strany.
 • ISO/IEC 17030: 2021 Conformity assessment – General requirements for third-party marks of conformity.
 • STN EN ISO/IEC 17065: 2013 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb.
 • ISO/IEC 17065: 2012 Conformity assessment. Requirements for bodies certifying products, processes and services.
 • STN EN ISO/IEC 17067: 2014 Posudzovanie zhody. Základy certifikácie výrobkov a zásady pre systémy certifikácie výrobkov.
 • ISO/IEC 17067: 2013 Conformity assessment – Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes.
 • STN ISO 10002: 2021 Manažérstvo kvality. Spokojnosť zákazníka. Návod na vybavovanie sťažnosti v organizáciách.
 • ISO 10002: 2021 Quality management. Customer satisfaction. Guidelines for complaints handling in organizations
 • Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe s účinnosťou od 1. apríla 2024.
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.

Stiahnuť dokument

Národný dokument Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb. Požiadavky na systém manažérstva Rev. (3) stiahnete prostredníctvom linku, ktorý vám zašleme na váš email po vyplnení a odoslaní formulára nižšie.