Národný dokument

The highway eye

Komu je Národný dokument určený

Dokument Posudzovanie zhody je určený najmä akreditovaným certifikačným orgánom (ACO) a stavebným dodávateľom („klientom), ktorí chcú získať certifikát systému manažérstva pre zhotovovanie vyhradených stavieb.

Systém definuje:

  1. požiadavky pre akreditáciu certifikačných orgánov (ACO), ktoré budú takýmto spôsobom po splnení týchto požiadaviek spôsobilé certifikovať systémy manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb definovaných zákonom o výstavbe
  2. kvalifikačné požiadavky na klientov – zhotoviteľov  vyhradených stavieb.


Certifikačné  schémy a požiadavky na akreditáciu certifikačných orgánov pre certifikáciu zhotoviteľov vyhradených stavieb sú vytvorené v súlade s medzinárodnými normami rady ISO a národnými kvalifikačnými požiadavkami na zhotoviteľov vyhradených stavieb, takým spôsobom, aby nedošlo k diskriminácii žiadneho certifikačného orgánu, ktorý sa uchádza o akreditáciu Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), a taktiež ktoréhokoľvek uchádzača – klienta o certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb.

Požiadavky na akreditáciu certifikačných orgánov pre certifikáciu systému manažérstva zhotovovania vyhradených stavieb sú v dokumente vytvorené z relevantných požiadaviek, ktoré sú definované v rade noriem (EN ISO/IEC, a to najmä Požiadavky (ISO 9001:2015),EN ISO/IEC 17021-1: 2015, EN ISO/IEC 17065: 2012).

  1. Pre posudzovanie zhody požiadaviek na zhotoviteľov vyhradených stavieb certifikačným orgánom sú v dokumente k dispozícii dve certifikačné schémy:
    • A.1. Certifikačná schéma uplatňovaná pri certifikácii stavebného dodávateľa, ktorý deklaruje splnenie všetkých kvalifikačných požiadaviek, vrátane dostatočného počtu referencií pre príslušnú vyhradenú, alebo vyhradené stavby, na ktorú, alebo na ktoré certifikáciu vo svojej žiadosti požaduje.
    • A.2 Certifikačná schéma uplatňovaná pri certifikácii stavebného dodávateľa, ktorý deklaruje splnenie všetkých kvalifikačných požiadaviek, okrem dostatočného počtu referencií pre príslušnú vyhradenú, alebo vyhradené stavby, na ktorú, alebo na ktoré certifikáciu vo svojej žiadosti požaduje a je predpoklad, že počas 5 rokov splní aj túto požiadavku. Doba 5 rokov predstavuje jeden certifikačný cyklus pre vydaný certifikát zhotoviteľovi vyhradených stavieb.

Stiahnuť dokument

Národný dokument Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb. Požiadavky na systém manažérstva Rev. (3) stiahnete prostredníctvom linku, ktorý vám zašleme na váš email po vyplnení a odoslaní formulára nižšie.