Detail školenia

17. 10. 2023: Školenie certifikačných orgánov k certifikácii systému manažérstva zhotoviteľa vyhradenej stavby

Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. apríla 2024 prináša viaceré významné zmeny doterajšej stavebnej praxe. Jednou z nich, a to mimoriadne významnou z hľadiska bezpečnosti a kvality výstavby je zavedenie kategórie vyhradených stavieb.

Z ďalších ustanovení tohto zákona vyplýva, že generálnym zhotoviteľom stavby tejto kategórie môže byť len zhotoviteľ, ktorého systém manažérstva bol auditovaný a získal certifikát systému manažérstva zhotoviteľa vyhradenej stavby podľa certifikačnej schémy vyjadrenej v dokumente „Národný dokument: Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb. Požiadavky na systém manažérstva“ (ďalej len „národný dokument“).

ZSPS v záujme racionálneho a  kvalitného zavedenia systému auditu a certifikácie systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb pripravil vstupné školenie pre ozrejmenie povinností certifikačných orgánov pri tvorbe ich štruktúry, zabezpečenia nestrannosti a auditovania.

Dovoľujeme si Vás týmto pozvať na školenie, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2023 o 9:45 hod. v sídle ZSPS, Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

Registrácia

prostredníctvom registračného formulára.

Obsahová náplň a časový rozvrh školenia

Prednášateľmi budú odborníci zo Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska ako aj Úradu pre územné plánovanie a výstavbu.

9:15 – 9:45 Registrácia účastníkov
9:45 – 10:00 Význam systému manažérstva pre zhotovovanie vyhradených stavieb na zvýšenie ich kvality a bezpečnosti.
10:00 – 10:15 Zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe s účinnosťou od 1. 4. 2024, úlohy a postavenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu v SR, vyhradené stavby a ich väzba na zákon ako aj v kontexte na systémy manažérstva zhotovovania vyhradených stavieb.
10:15 – 11:45 Požiadavky dokumentu „Národný dokument. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb a požiadavky na systém manažérstva,“ a vyplývajúce povinnosti certifikačných orgánov pri tvorbe ich štruktúry a zabezpečenie nestrannosti –  I. časť.
11:45 – 12:00 Poskytovanie informácii ZSPS pre certifikačné orgány a zhotoviteľom vyhradených stavieb.
12:00 – 13:15 Obed – zabezpečí ZSPS.
13:30 – 14:45 Požiadavky dokumentu „Národný dokument. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb a požiadavky na systém manažérstva,“ a vyplývajúce povinnosti certifikačných orgánov pri tvorbe ich štruktúry a zabezpečenie nestrannosti, auditovanie – II. časť.
14:45 – 15:00 Certifikačná značka a jej používanie certifikačnými orgánmi.
15:00 – 15:30 Otázky a záverečná diskusia.
15:30 – 16:00 Testy.
16:00 – 16:30 Záver školenia.

Pozn.: Absolventi školenia dostanú osvedčenie o absolvovaní školenia.

Účastnícky poplatok

750,- eur (nie sme platcami DPH) – v cene sú zahrnuté maximálne 2 osoby/spoločnosť – v prípade záujmu o vyšší počet účastníkov za spoločnosť, podľa individuálnej dohody.

Po registrácii účastníka bude zaslaná zálohová faktúra, ktorú je potrebné uhradiť bankovým prevodom pred konaním školenia na účet ZSPS. Po uhradení účastníckeho poplatku bude zaslaná riadna faktúra. Účastnícky poplatok je možné uhradiť aj v pokladni Úradu ZSPS pred školením, o tejto skutočnosti treba informovať organizátora prostredníctvom mailu: info@vyhradenestavby.sk.

Číslo účtu: SK93 0200 0000 0000 0933 8112
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry
Poznámka pre príjemcu: Školenie pre certifikačné orgány

Stiahnuť dokument

Národný dokument Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb. Požiadavky na systém manažérstva Rev. (3) stiahnete prostredníctvom linku, ktorý vám zašleme na váš email po vyplnení a odoslaní formulára nižšie.